Návrh závěrečného účtu obce Tchořovice za r. 2020(archiv dokumentů)

Návrh závěrečného účtu obce Tchořovice včetně příloh: Rozvaha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztrát, Prohlášení kontrolované osoby, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

Vyvěšeno na úřední desku: 25.05.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.06.2021