Změny nájemních smluv

Obec Tchořovice v průběhu prosince 2013 iniciovala možnou úpravu nájemních smluv na pozemky ve vlastnictví obce.

Většina obecních pozemků je pronajímána k zemedělským účelům dvěma nájemcům - Zemědělskému družstvu Lnáře (cca 18 ha) a Výrobně obchodnímu družstvu Kadov (cca 7,5 ha). Stávající výše nájemného byla dohodnuta na 1.000,- za hektar a rok. Tato cena již zjevně neodpovídala cenám na trhu, když v rámci některých okolních obcí či měst je i více než čtyřnásobná. S ohledem na tuto skutečnost byl nájemcům zaslán dopis starostky obce společně s návrhem na uzavření dodatku k nájemním smlouvám, jehož obsahem byla změna výše nájemého na 2.000,- Kč za hektar pozemku a rok. S navrženou změnou oba nájemci vyjádřili souhlas.

Z důvodu uplynutí doby pronájmu lesů ve vlastnictví obce bylo nutné rovněž řešit, jak naložit s lesy od ledna 2014. Stávající nájemce Kaiser, s.r.o. vyjádřil zájem na prodloužení platnosti nájemní smlouvy. Představitelé obce se rovněž informovali na případnou možnost správy lesů ve vlastní režii. Po zvážení pro a proti však bylo zřejmé, že obecní lesy budou i nadále pronajímány. V souladu se zákonem o obcích byl vyhlášen záměr pronájmu lesních pozemků. Obec obdržela jedinou nabídku, a to od současného nájemce Kaiser s.r.o. Po schválení zastupitelstvem obce tak byla starostkou obce Mgr. Evou Křivancovou uzavřena dohoda o změně nájemní smlouvy (uzavřen dodatek č. 7), který prodloužil dobu platnosti Smlouvy o nájmu lesa do 31.12.2020. Další změnou smlouvy pak je zvýšení nájemného na 75.000,- Kč za rok a sjednání bezplatného poskytnutí služeb (údržby zeleně) kolem místních komunikací v obci.

Uzavřené dodatky ke smlouvám jsou zveřejněny na webových stránkách obce v odkazu "Smlouvy".

Publikováno: 25.02.2014

Aktualizováno: 04.04.2019