Rozhovor se starostkou Evou Křivancovou pro zpravodaj Blatensko SOBě 25.3.2022

V čele obce Tchořovice stojí paní Eva Křivancová. Rádi bychom Vám představili paní starostku v krátkém rozhovoru.

Od kdy jste zvolena starostkou obce?
Starostkou obce Tchořovice jsem od podzimu roku 2010, tedy třetí volební období.

Už před svým zvolením starostkou jste byla členem ZO?
Nikdy předtím jsem v zastupitelstvu nepůsobila. Neztotožňovala jsem se tehdy s tím, co se v obci dělo, a především jak se hospodařilo s obecními penězi. O případné kandidatuře jsem docela dlouho přemýšlela, nicméně zvítězilo přesvědčení, že není možné jen kritizovat, ale chce-li člověk něco změnit, musí k tomu sám přispět. Vzhledem k situaci v obci v roce 2010 kandidovalo spolu se mnou do nového zastupitelstva více lidí, kteří tuto práci nikdy nedělali a přáli si určitou změnu. Z voleb pak vzešlo nové sedmičlenné zastupitelstvo a z toho bylo 6 zastupitelů úplných nováčků. Nemyslím však, že to bylo na škodu, ba naopak tehdejší nasazení a elán všech byl obdivuhodný.

S jakými představami jste šla do komunálních voleb? Jaké jsou slasti a strasti starostky obce?
Chtěla jsem využít své zkušenosti a přispět k tomu, aby naše obec nebyla označována za „tu zadluženou“, která platí pozdě své závazky. Mojí snahou bylo změnit správu obce tak, aby hospodaření bylo odpovědnější a transparentnější. Tušila jsem, že jdu do něčeho neznámého, a že to určitě nebude jednoduché. Ale po zjištění reálné skutečnosti týkající se hospodaření obce v předchozích letech, jsem si uvědomila, že skutečnost je mnohem horší, než jsem čekala. Téměř prázdná obecní pokladna, dluh přesahující 10 mil. Kč při ročním rozpočtu cca 2,5 mil. Kč, a obava, zda budeme mít na další splátku.
Myslím, že jenom ten, kdo si vyzkoušel tuto práci, ví, jak je náročná, že Vám sebere téměř všechen volný čas, večery a víkendy, neboť problémy obce a občanů řešíte prakticky v kteroukoliv denní dobu a prakticky všude. Slovo starosta v tomto smyslu je opravdu od slova starat se. A starosta na malé obci, na rozdíl od starosty ve městě, který má za sebou úřednický aparát, se stará úplně o všechno. Obec a její občané se stanou vaší druhou velkou rodinou.
Museli jsme zpočátku hodně šetřit, omezit výdaje na nejnižší minimum. Peníze zpočátku stačily tak akorát na běžnou údržbu v obci a nebylo na nové projekty. Je skoro neuvěřitelné, že se nám podařilo za těch 12 let snížit výši závazků na necelé 3 miliony korun, navíc za poměrně výrazných investic, a dokonce s vytvořenou finanční rezervou. Za mimořádný úspěch pak pokládám i to, že Tchořovice mají ve srovnání s jinými obcemi značné příjmy nedaňového charakteru, což je odrazem dlouhodobé snahy o zvýšení příjmů.
Strasti a slasti jsou vzájemně v naší práci propojeny. Pokud se něco povede nebo vyřeším nějaký problém, mám z toho radost, i když v naší práci hodně občanů bere tyto věci jako samozřejmost. O to víc si vážím jakékoliv pochvaly za to, se se udělalo. Jinými slovy, pokud se nekritizuje, projekt se vydařil.

Jaké problémy vaší obce vás nejvíce trápí a jak byste je chtěla řešit?
Problémů je samozřejmě celá řada, pokud čtete odpovědi ostatních starostů, jsou tyto problémy podobné – nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad, černé skládky, nedostatek peněz, přebujelá administrativa, neustálé vyplňování narůstajícího počtu výkazů atd. Velkým problémem pro naši obec je hlavní komunikace I/20 z Českých Budějovic do Plzně, která naší obcí prochází a kterou denně projíždí tisíce osobních, a hlavně nákladních automobilů, a doprava rok od roku neustále roste. Znečišťování ovzduší výfukovými plyny, obtěžování hlukem z projíždějících automobilů nebo nedodržování rychlosti. Přestože již před třiceti lety byl v plánu obchvat naší obce, do současnosti nebylo nic realizováno, pouze v územním plánu musíme stále dodržovat koridor pro tento případný obchvat, kterého se naše generace dle současné situace určitě nedočká. V souvislosti s tímto se snažíme v naší obci zajistit bezpečnost pro naše občany, kteří se denně musí v okolí této komunikace pohybovat, budováním chodníků kolem této komunikace nebo nasvětlením komunikace a přilehlých chodníků či umístěním radarů.
Dalším velkým problémem je bývalé záložní letiště, které je v současnosti ve vlastnictví obce. Přestože jsme plochu označili dopravním značením zakazujícím vjezd na plochu, které postupně doplňujeme dalšími opatřeními, která by měla zabránit vjezdu motorek či aut do tohoto prostoru, neukáznění řidiči najíždí do areálu, zkouší svoje auta či motorky, driftují a podobně. Postupně se tak dostáváme k tomu, že areál bude prakticky znepřístupněný, což je na druhé straně škoda, neboť například využití ke sportovním účelům se přímo nabízí.
Co mi velmi trápí je též stav zdejší tvrze a okolních budov. Bohužel, vlastnická struktura není úplně jednoduchá, což jakékoliv nakládání v budoucnu s tímto objektem značně ztěžuje, resp. i ovlivňuje jednání jako takové. Domnívám se, že možná jedinou cestu, jak areál zachovat i budoucím generacím představuje převzetí obcí a postupná obnova této památky. Nepochybně by šlo o nesnadný úkol, ale podobné řešení zvládli jinde, tak proč ne my.

Co chystáte pro obyvatele vaší obce na nejbližší období a jaké máte dlouhodobé plány?
V letošním roce připravujeme významnou společenskou událost, a to Setkání rodáků, občanů a přátel obce u příležitosti 650. výročí první zmínky o obci a odložené oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Tchořovicích, které se v loňském roce neuskutečnilo z důvodu přijatých opatření v souvislosti s nákazou covid-19.
Z hlediska nejbližších investic plánujeme upravit vstup do budovy obecního úřadu, aby i pro naše starší spoluobčany nebo maminky s kočárky byl přístup pohodlný. Pro naše nejmenší naopak připravujeme výměnu herních prvků na hřišti u obecního úřadu. V pohostinství musíme vyřešit vytápění, potřebujeme opravit též některé komunikace, na dokončení čeká chodník směrem na Blatnou, zpracovává se projekt na výstavbu dalších chodníků v jižní části obce, pracuje se na doplnění informačních tabulí v obci a plánujeme také další výsadbu zeleně v okolí. Je toho docela dost a jistě i další nápady na vylepšení přijdou, stejně ale jako nutné akce.

Jak vidíte „svou“ obec za 10 nebo 20 let?
To je velmi dlouhá doba. Ráda bych, kdyby se vybudoval již dříve zmíněný obchvat kolem obce, který by ulevil dopravě v obci. To je ale spíše můj sen. Jinak bych byla ráda, aby v obci žili spokojení lidé, kterým na jejich obci záleží a žijí zde rádi.

Prozradíte na sebe něco osobního?
Do Tchořovic jsem se přivdala před více než 30 lety z nedalekých Bělčic. Mám dva dospělé syny a tři vnoučky.

Co vám udělá radost? A co vás zaručeně rozčílí?
Radost mám z každého projektu, který se dokončí, i když je to jen maličkost – z nově vysázených stromů, opravené komunikace, vybudovaného chodníku, nové moderní soustavy veřejného osvětlení, z uskutečněné akce – výstavy, besedy, výletu… Osobně se snažím radovat z různých maličkostí, které mi život přinese. Rozčilují mě sobečtí a závistiví lidé, podlost, přetvářka nebo lži a pomluvy, proti kterým se nemohu bránit.

Něco na závěr?
Myslím, že se nám za těch 12 let podařilo v naší obci udělat, i přes počáteční finanční problémy, pořádný kus práce. Hodně peněz šlo do budovy místního pohostinství. Považuji to za důležité, protože tato budova je centrem dění v obci. Místem, kde se lidé z obce scházejí a mohou zapomenout na strasti všedního života při akcích, které pořádá obec nebo místní SDH. Rekonstruovali jsme zde sociální zařízení, kuchyni, výčep, zateplili budovu výměnou oken a dveří, vyměnili jsme střešní krytinu a do sálu jsme pořídili nové dřevěné stoly, lavice a židle. Rekonstrukcí prošel i byt v podkroví. V budově obecního úřadu jsme rekonstruovali WC, vyměnili jsme okna, dveře, opravili zdi, kancelář a zasedací místnost byly vybaveny novým nábytkem, položili jsme novou podlahovou krytinu, zařídili jsme zde malý archiv a kuchyňku. V budově bylo instalováno nové zábradlí do horních pater, kde se nachází obecní byty. Průběžně jsme opravovali místní komunikace i lesní cesty, vybudovali nové chodníky kolem silnice I/20. Komplexní opravou prošla místní kaple spolu s hodinami a kolem jsme instalovali nový plot. Postupně probíhala také oprava křížků, božích muk a kapliček. Pro děti byly instalovány různé herní prvky. Ke zlepšení pěkného vzhledu obce přispěla úprava veřejných prostranství. Nově vysázené stromy a keře přímo v obci nebo v jejím okolí se počítají na stovky.
Zakoupili jsme postupně novou techniku na údržbu veřejné zeleně – křovinořezy, traktůrek a mulčovač na sečení trávy a nosič s kontejnery na její odvoz. V loňském roce byla zakoupena také nová technika pro hasiče – dopravní automobil s přívěsem pro hašení. To, z čeho mám velkou radost, je vybudování nových polních cest, které zpřístupnily nádhernou okolní krajinu a jsou místními občany hojně využívány. V roce 2021 jsme kolem cest umístili lavičky, zastřešená posezení a interaktivní naučné tabule. Bylo by skvělé, kdyby se podařila výstavba dalších, byť vlastně jde o obnovu něčeho, co bylo pro krajinu typické a zcela běžné.
Myslím, že se můžeme považovat za moderní obec, která začala využívat chytré technologie. Jako první obec na Blatensku jsme umožnili občanům v roce 2012 využívat SMS infokanál, pomocí kterého jsme mohli občanům velmi rychle předávat zprávy, což vzhledem ke zkušenostem s povodněmi se může hodit. V roce 2017 jsme začali s výměnou starých vodoměrů za nové s dálkovým odečtem. A prvenství máme v současnosti v širokém okolí také instalací nové soustavy chytrého veřejného osvětlení, vybudovaného postupně v letech 2018–2021. Led svítidla jsou vybavena zařízením umožňujícím dálkovou regulaci a správu svítidla. Pomocí řídícího modulu stmívání světla ovládáme dálkově. Instalací chytrého osvětlení, vzhledem k jeho stmívání v nočních hodinách, dochází k úspoře elektrické energie. Snížením intenzity osvětlení v nočních hodinách je veřejné osvětlení zároveň šetrnější k přírodě, k okolní krajině a nočnímu prostředí a respektuje soukromí a zdraví obyvatel. Spolu s tím byl také modernizován bezdrátový obecní rozhlas.
V obci pracuje Sbor dobrovolných hasičů Tchořovice, který vychovává mladé hasiče, zúčastňuje se různých soutěží, hasičských cvičení a pořádá během roku různé kulturní akce, které spolu s akcemi, které pořádá obec oživují kulturní dění v naší obci.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří mi při mé práci pomáhali a pomáhají, zastupitelům, kterým není lhostejný život v naší obci a iniciativně se podíleli nebo se podílí na realizaci jednotlivých projektů nebo akcí. Mé poděkování patří i mé rodině, za jejich toleranci a pomoc při této mé náročné práci.

Rozhovor se starostkou Evou Křivancovou pro zpravodaj Blatensko SOBě

Publikováno: 25.03.2022

Aktualizováno: 23.10.2022