Ohlédnutí za rokem 2021 - 28.1.2022

Ohlédnutí za rokem 2021

Za posledním dnem roku 2021 se již definitivně zavřely dveře a my vstupujeme do roku nového, roku 2022. Již dva roky se potýkáme s nákazou koronavirem, dodržujeme různá opatření a nařízení, omezujeme sociální kontakty, a neustále doufáme, že následující týden, měsíc či rok se tato situace zlomí, vše se zase obrátí k lepšímu a my se vrátíme k normálnímu běžnému životu, na který jsme byli všichni zvyklí. I přes veškeré problémy spojené s touto pandemií se život v naší obci v roce 2021 nezastavil a podařilo se nám uskutečnit několik projektů.

V lednu jsme za přispění dotace pořídili nový požární automobil Ford Tranzit Kombi s přívěsem pro hašení. Automobil slouží především jako zásahový automobil jednotky SDH. V jarních měsících byly provedeny úpravy kanalizačních šachet na ploše bývalého letiště a osazeny na nich byly nové poklopy, byl urovnán terén při severní straně letiště a tato plocha byla následně oseta travinou a došlo zde k výsadbě desítek nových keřů.

U příležitosti 300. výročí blahořečení Jana Nepomuckého se v neděli 20. června 2021 v naší obci konala slavnostní akce, právě den před tím, kdy před 126 lety postihla Tchořovice velká povodeň. Při této akci byla výklenková kaplička u mostu s novým zpodobněním sv. Jana Nepomuckého ve Tchořovicích požehnána administrátorem farnosti Blatná, P. JCLic. Mgr. Rudolfem Maria Huškem, SChLJ, který sloužil rovněž mši o pouti 2. října v místní kapli sv. Václava. Zároveň byla vydána publikace Svatojánská úcta ve Tchořovicích a její památky, jejímž autorem je Mgr. Vladimír Červenka, jehož besedou věnovanou českému patronu Janu Nepomuckému byla celá akce zakončena.

V průběhu roku 2021 jsme v obci a jejím blízkém okolí instalovali podél komunikací krásnou naučnou stezku s interaktivními prvky, lavičky a přístřešky s lavicemi a stolem, provedli drobné opravy místních komunikací – výměna odvodňovacího žlabu a oprava výtluků na cestě směrem na Kocelovice a drobná oprava byla provedena také u hasičské zbrojnice. Za tyto opravy komunikací obec zaplatila téměř 73 000 Kč. Opravy a očištění se v létě dočkaly 2 křížky – poblíž železničního přejezdu a u rybníka Radov. Na podzim jsme opravili novými nátěry dřevěné prvky na budově obecního úřadu.

17. listopadu se uskutečnila také naše tradiční akce – lampionový průvod. Přestože účast nebyla velká, v závěru čekaly na děti muffiny, na které se celou cestu těšily. V rámci projektu „Veřejné osvětlení Tchořovice 2021“ byla doplněna nově vybudovaná soustava veřejného osvětlení s LED svítidly ve Tchořovicích ve dvou lokalitách – náves (3 nová svítidla) a za přejezdem (1 svítidlo), kde byly vystaveny nové sloupy veřejného osvětlení a osazena nová LED svítidla. Byl tak dokončen projekt výstavby a modernizace veřejného osvětlení v obci Tchořovice, který započal na podzim v roce 2018. Cílem celého projektu bylo osvětlení pozemních komunikací a přilehlých chodníků, zvýšení bezpečnosti dopravy, pohybu chodců a cyklistů. Led svítidla jsou vybavena zařízením umožňujícím dálkovou regulaci a správu svítidla. Jedná se o tzv. chytré osvětlení, které lze pomocí řídícího modulu stmívání dálkově ovládat. Zároveň instalací chytrého osvětlení, vzhledem k jeho stmívání v nočních hodinách, dochází k úspoře elektrické energie. Snížením intenzity osvětlení v nočních hodinách je veřejné osvětlení zároveň šetrnější k přírodě, k okolní krajině a nočnímu prostředí a respektuje soukromí a zdraví obyvatel. Projekt „Veřejné osvětlení Tchořovice 2021“ vyšel na 287 843,27 Kč a byl podpořen dotací z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 125 000 Kč. Zbývající částka 162 843,27 Kč byla uhrazena z rozpočtu obce.

V prosinci byl dokončen projekt „Tchořovice – chodník u přejezdu“. Výstavbu chodníku včetně zatrubnění původní otevřené stoky prováděla firma GARANTSTAV Strakonice a výše nákladů činila 603 973 Kč. Veškeré náklady byly uhrazeny z rozpočtu obce. Jsem velice ráda, že se v tomto roce podařilo pronajmout také místní pohostinství Na Kopečku. Před otevřením pohostinství byly v přízemí budovy provedeny různé opravy a úpravy – opravy rozvodů vody, elektroinstalace, položena byla nová dlažba a obklady a v kuchyni byl instalován nový sporák s digestoří. Restaurace nabízí v poledne výběr z několika hotových jídel. Nový nájemce se snaží rovněž oživit život v naší obci pořádáním různých akcí.

V době adventu se v naší obci rozsvítil nejenom vánoční strom na vsi, ale poprvé také nové vánoční osvětlení na 10 sloupech veřejného osvětlení. Věřím, že i toto vneslo do našich myslí v této nelehké době trochu té předvánoční atmosféry. K této atmosféře přispěla určitě také vánočně vyzdobená kaple sv. Václava na vsi spolu s vystaveným betlémem, kterou mohli naši občané v prosinci několikrát v době jejího otevření navštívit.

Poděkování
Ráda bych v tuto chvíli poděkovala všem, kteří jste svou prací v roce 2021 přispěli ve větší či menší míře k pěknému vzhledu naší obce, podíleli se na údržbě veřejných prostranství, zajišťovali každodenní chod naší obce nebo se podíleli na tom, bychom mohli žít v naší obci spokojeně. Velice si vážím především práce našich starších spoluobčanů, kteří pomáhají při údržbě naší obce nebo pečují o květinovou výzdobu v obci.

Přání
Vážení spoluobčané,
ráda bych Vám touto cestou popřála do nového roku 2022 vše dobré, v současné době především hodně zdraví, kapku štěstí, dobré lidi kolem nás, radost ze života a co nejdříve návrat k normálnímu životu.

Eva Křivancová, starostka obce

Ohlédnutí za rokem 2021
Ohlédnutí za rokem 2021
Ohlédnutí za rokem 2021
Ohlédnutí za rokem 2021
Ohlédnutí za rokem 2021
Ohlédnutí za rokem 2021
Ohlédnutí za rokem 2021

Autor článku: Eva Křivancová

Autor fotografií: Eva Křivancová

Publikováno: 28.01.2022

Aktualizováno: 23.10.2022