Základní informace k volbám do PSP ČR

Základní informace k volbám do PSP ČR konané ve dnech 25.10. a 26.10.2013.

Základní informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Rozhodnutím prezidenta republiky o vyhlášení voleb a jejich termínu publikovaném ve Sbírce zákonů dne 28. 8. 2013 byly vyhlášeny

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

které proběhnou v pátek 25. října 2013 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 08.00 do 14.00 hodin.

 

Na území Obce Tchořovice se volby uskuteční v jednom volebním okrsku. Volební místnost bude jako obvykle v budově obecního úřadu.

Hlasovací lístky budou doručeny všem voličům do poštovních schránek. K dispozici budou též ve volební místnosti.

Voličem oprávněným volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je v souladu s § 1 odst. 7 a § 2 cit. zákona občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, není zbaven způsobilosti k právním úkonům a není ze zákona omezen na osobní svobodě z důvodu ochrany zdraví lidu.

Ve volebním okrsku Obce Tchořovice je oprávněn volit občan s trvalým pobytem v Obci Tchořovice nebo volič, jemuž byl kdekoli v ČR vydán voličský průkaz.

Voliči bude v souladu s ust. § 19 odst. 3 cit. zákona umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem).

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat o hlasování mimo volební místnost (o přenosnou hlasovací schránku, s níž se zástupci okrskové volební komise dostaví do místa jeho bydliště). Žádat lze na obecním úřadě nebo na tel. Číslech: 722935289 nebo 383495166.

Informace o voličských průkazech

Pokud volič nebude moci volit v místě svého trvalého bydliště, má možnost ode dne vyhlášení voleb požádat o voličský průkaz, a to

  1. písemně tak, aby žádost byla doručena na Obecní úřad Tchořovice nejpozději do 18. října 2013 do 19,00 hod.
    Upozorňujeme, že žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem (ověření je osvobozeno od správního poplatku), žádost v elektronické podobě musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo zaslaná prostřednictvím datové schránky.
  2. osobně do 23. října 2013 do 16,00 hod.

Voličské průkazy budou vydávány nebo zasílány poštou (dle požadavku žadatele) od 10. října 2013 (§ 6a odst, 2 zákona). Pokud žadatel pověří vyzvednutím voličského průkazu jinou osobu, musí se tato osoba prokázat ověřenou plnou mocí.

Výzva politickým stranám, politickým hnutím a koalicím

Výzva politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, které v souladu s ust. § 14e odst. 3 zák. č 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů mohou delegovat 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise.

Lhůta pro doručení seznamu delegátů a náhradníků je do 10. října 2013 do 16,00 hod.

Seznam musí obsahovat náležitosti dle odst. 4 citovaného ustanovení zákona, tj. jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu delegáta, podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice.

Bezprostředně po uplynutí této lhůty jmenuje starostka obce chybějící členy volební komise do stanoveného minimálního počtu.

Žádáme tímto zmocněnce polických stran, hnutí a koalic, aby delegovali skutečně pouze osoby, s nimiž je účast v okrskové volební komisi projednána, a které se zúčastní zasedání okrskových volebních komisí dne 14. 10. 2013 v 18,00 hod. na Obecním úřadě Tchořovice a samotných voleb ve dnech 25. a 26. října 2013.

Vzhledem ke zkráceným lhůtám při přípravě voleb nebudou zasílány pozvánky na první zasedání volební komise. Je proto na volebních stranách, aby o termínu zasedání informovaly jimi delegované osoby.